طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس13 : زیستگاه

0 5k

آموزش اين درس را مي توان به زماني از سال تحصيلي موكول كرد كه امكان گردش در فضاي باز وجود داشته باشد. در اين درس دانش آموزان با انجام فعاليت هاي گام به گام در نظر گرفته شده، به يادگيري مفاهيم مورد نظر مي پردازند.

در اين درس ابتدا يك موقعيت براي شروع آموزش در نظر گرفته شده است. همچنين دانش آموزان مي توانند با مشاهده تصوير عنواني و با راهنمايي معلم خود، دو جدول مربوطه در کتاب را تكميل كنند.

از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي گوناگون با مفهوم زيستگاه و انواع روابط غذايي موجودات زنده با يكديگر و نقش هر موجود زنده در اين روابط آشنا شوند.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 10 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

با ویژگی‌های موجود زنده و موجود غیر زنده آشنا شود.
مفهوم زنجیره غذایی و شبکه غذایی را درک کند.
مفهوم زیستگاه را درک کند.
چند نمونه زنجیره غذایی مثال بزند.
چند نمونه زیستگاه مثال بزند.


7,000 تومان